birdtoday

Please or Register to create posts and topics.

นกไลโอเลต มีกี่สี สรุปมาตรงนี้อีกที

นกไลโอเลต ไม่มีสีขาวล้วน (albino) เนื่องจากไม่มี Blue จริงๆ

สีในไลน์โอเลต แบ่งเป็น 2 ซีรี่ย์

1. ซีรี่ย์กรีน และ 2. ซีรี่ย์เทอควอยส์

มาทำความเข้าใจ แต่ละซีรี่ย์กันดีกว่า

1.ซีรี่ย์กรีน ( green) จะมีสีหลักๆดังนี้

 • - กรีน(green)
 • - ดาร์คกรีน (Dark green)(single dark factor)(D Green)
 • - โอลีฟ (Olive) (double dark factor)(DD Green)
 • - ลูติโน่ (lutino)(ยีนเผือกในนกเขียว)

 

2.ซีรี่ย์ เทอควอยส์ ( turquoise)

 • - เทอควอยส์(Turquoise)
 • - โคบอลท์(Cobalt)(Parblue Cobalt) (single dark factor)(D Turquoise)
 • - เมิฟ(Mauve)(Parblue Mauve) (double dark factor)(DD Tuquoise)
 • - ครีมไอโน่ (Creamino)(ยีนเผือกในนกเทอควอยส์)

3. Greywing Mutation
เป็นมิวเตชั่นในทั้งสอง series ทำให้สีจาง ซึ่งก็จะมี ทั้ง SF (single) และ DF (Double) factor
เมื่อเอามาแมพรวม ก็จะมีสีเพิ่มคือ

 • - Green Greywing Single Factor , double Factor
 • - D Green SF Greywing , D Green DF Greywing
 • - DD Green SF Greywing , DD Green DF Greywing
 • - turquoise Graywing Single factor , Double Factor
 • - D Turquoise SF Greywing, D Turquoise DF Greywing
 • - DD Turquoise SF Greywing , DD TurQouise DF Greywing
  ส่วนอีกสองแบบ ที่พบได้ยากมาก เนื่องจากเป็นลักษณะด้อยมากคือ
 • -Lutino Greywing
 • - Creamino Greywing

https://www.birdtoday.com/forum/topic/lineolated-parakeet/

https://www.birdtoday.com/forum/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%95/

JNP Aviary , 8/36 North Rd. Pattaya Thailand พัทยาเหนือ ชลบุรี Call 0816876575 โทร 0816876575